Výročná členská schôdza

30.01.2010 19:29

 

Dňa 8. januára 2010 sa konala výročná členská schôdza DHZ Partizánska Ľupča

 

Rokovanie:

1.  VČS DHZ otvoril a privítal hostí p. Celestín Vajda.

2.  Program VČS DHZ bol schválený bez pripomienok.

3.  Do spoločnej a návrhovej komisie boli zvolený nasledovný členovia: p. Ivan Král, Milan Paško, Michal Chalupka. Písaním zápisnice bol poverený p. Vajda Pavel.

4.  Správu o činnosti DHZ v Partizánskej Ľupči predniesol p. Celestín Vajda.

5.  V správe zhodnotil činnosť za celý rok 2009, a to výsledky PD v súťažiach, chod organizácie ako takej, napr. stav techniky, zásahy pri požiaroch v obci atď. Nakoniec poďakoval    a všetkým členom za ich činnosť.

6.  Správu o hospodárení DHZ  za rok 2009 predniesla p. Púčeková Beáta /pokladník/. Správou oboznámila prítomných s výsledkami inventarizácie, stavom hospodárenia s finančnými prostriedkami.

7.  Rozpočet na rok 2010 predniesla p. Púčeková Beáta /pokladník/, tento bol predložený na rokovanie Obecného zastupiteľstva 16.12.2009.

8.  Správu revíznej komisie predniesol p.Dušan Adamčiak.

9.  Plán hlavných úloh predniesol p.Dušan Adamčiak.

10. V diskusii vystúpili: 

-   p. Stanislav Lupták , ktorý pripomenul možnosť sponzorstva od firiem pôsobicich v obci.

-   p. Ivan Král, ktorý taktiež hovoril o možnosti sponzorstva v obci oslovením živnostníkov (podnikateľov) v obci.

-   p. Celestín Vajda poďakoval sponzorovi p.Šturekovi Jánovi za pomoc finančnú ale aj materiálnu.

-   zástupca starostu obce p. Július Sokol , ktorý pozdravil prítomných na VČS  a poďakoval sa za činnosť DHZ. Ďalej odpovedal na otázky prítomných a to:   - práca s mládežou, -  stav techniky a riešenie jej stavu /požiadavkou na OÚ/,  - zakúpenie výzbroje a výstroje pre DHZ /požiadavka na OÚ/. Taktiež spomenul že DHZ je pre obec prvoradý vzhľadom k tomu čo vykonáva.

-   delegát  z OV DPO v Liptovskom Mikuláši p.Ing. Hudka Peter, ktorý pozdravil rokovanie VČS  a poďakoval za činnosť v roku 2009 DHZ a OÚ. Ďalej hovoril o probléme so zavedením elektronického mýta čo je momentálne v riešení DPO SR.  Po problematike mýta, hovoril o pripravovaných akciách na výcvikový rok 2010:

-    príprava ďalšieho ročníka OHL

-    OHL  pre detské družstvá

-    odborná príprava členov DHZ v mesiacoch apríl- máj

-     problematika disciplíny na súťažiach

Na záver  p.Ing. Hudka Peter poďakoval DHZ a poprial veľa úspechov v súťažiach a čo najmenej požiarov.

11. Návrh na uznesenie predniesol p. Dušan Adamčiak. Uznesenie bolo schválené

12. Na záver sa p. Celestin Vajda poďakoval prítomným za účasť a so želaním veľa   úspechov pri  ďalšej práci v DHZ ukončil oficiálnu časť. 

 

   Dobrovoľný hasičský zbor Partizánska Ľupča

 

Fotogaléria