8.ročník súťaže o pohár starostu obce a 2.kolo Okresnej hasičskej ligy Liptovský Mikuláš

07.06.2013 23:51

Dobrovoľný hasičský zbor Partizánska Ľupča

                                                                     

Obecný úrad Partizánska Ľupča č.417,PSČ  032 15, tel. +421445570754

 

 

        

 

              Vážený pán starosta ,veliteľ.

 

             Obec Partizánska Ľupča a Dobrovoľný hasičský zbor obce Partizánska Ľupča  Vás pozývajú dňa   

        29.6.2013

 

 

 

SÚŤAŽE HASIČSKÝCH DRUŽSTIEV

 v požiarnom útoku ( hurá systém )

o pohár starostu obce Partizánska Ľupča.

 

      Program:

8:00 hod. príchod hasičských družstiev na námestie v Partizánskej Ľupči

8:00 –8:30hod. prezentácia hasičských družstiev + zaplatenie príspevkov

      hod. porada rozhodcov a veliteľov hasičských družstiev

9:00 hod. nástup hasičských družstiev a príhovory

9:30 hod. plnenie hasičských disciplín

      12:00– 14:00 hod. (guláš)

      14:00hod. predpokladaný záver a vyhodnotenie súťaže

 

 

 

 

 

      Tešíme sa na Vašu účasť a podporu Dobrovoľného hasičského zboru v Partizánskej Ľupči.

     

      Organizátori sa tešia na Vašu účasť.

 

 

 

    ––––––––––––-                                                             –––––––––––––––-

         starosta obce                                                                                                  veliteľ DHZ  

 

     

      Príloha:

1.    Organizačné zabezpečenie

2.    Súťažný poriadok

3.    Záväzná prihláška

 

 

                                                                                                                                                           

     

 

                                                                                                                                                      Príloha č.1

 

                   Organizačné zabezpečenie     

 

 

 

Dátum: 29.6.2013

 

 

 

Miesto: Fudbalové ihrisko Partizánska Ľupča

 

 

 

 

Podmienky účasti na súťaži:

1.      Zaplatiť štartovné za jedno družstvo 10 €  pri prezentácii v deň súťaže + občerstvenie 1.5 € ( 1.porcia klobás)

2.      Družstvo v zložení minimálne 7 členov

 

 

 

Podmienky na zabezpečenie stravy pre súťažiacich a ďalších účastníkov:

1.      Doručiť organizátorovi záväznú prihlášku do 23.6.2012

2.      Zaplatiť stravné pri prezentácii vo výške 1.5 € / 1 porcia

3.      Stravné lístky dostane veliteľ družstva pri prezentácii

 

 

 

Hradenie nákladov: Všetky náklady vrátane poistenia súťažiacich znáša vysielateľ hasičského družstva

 

 

 

 

Zranenia: Zranenia a následky zranení, ktoré vzniknú v súvislosti s účasťou na súťaži znáša vysielateľ

 

 

 

 

Informácie: Pavel  VAJDA tel. 0903184682, Celestín VAJDA tel. 0904215448.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                     Príloha č.2

 

 

Súťažný poriadok

 

   V záujme jednotného postupu vykonania súťaže hasičských družstiev sa bude  súťažiť  podľa súťažného poriadku z roku 2008 ( Príloha Požiarnika 2/2008).

 

 

 

1.      Súťažná disciplína:

Požiarny útok ( Súťažný poriadok OHL LM )

 

          2.   Kategórie:

                Dobrovoľné hasičské družstvá ( Súťažný poriadok OHL LM)

 

         3.   Povrch dráhy: trávnik 

                 

 

         4.   Poradie štartu:                                                                                                                                                              

               Súťažné družstvá budú zaradené do štartovej listiny podľa poradia prezentácie

   Štartové číslo obdrží veliteľ súťažného družstva pri prezentácii

 

         5.   Výstroj:

    Súťažný poriadok OHL LM

 

         6.   Výzbroj (náradie):

    1ks.- požiarna striekačka,1ks.-sací kôš,2ks.-savica (2.4M),2ks.kľúče.2ks.-hadice B75 (20 Metrov +- 1meter) 4ks.-hadice C52 (20 Metrov +- 1meter),2ks-Prúdnice (Priemer výstupu trysky: 12.5mm)

         7.   Kontrola výzbroje: (náradia)

                Kontrolu bude vykonávať hlavný rozhodca disciplíny ( požiarny útok)

               Súťažný poriadok OHL LM

 

          8.   Počet pokusov:

                Pokus v disciplíne je jeden.                                                                                                                                                   

                Opakovanie pokusu je možné len v prípade technickej poruchy spôsobenej  organizátorom súťaže

 

          9.   Protesty:

                Súťažný poriadok OHL LM

 

         10.   Umiestnenie:

                 Poradie umiestnenia súťažných družstiev bude určené podľa dosiahnutých časov.

                 Pri dosiahnutí rovnakého času na prvých troch miestach o poradí rozhodne čas dosiahnutý v ďalšom 

                 pokuse

 

          11.  Ceny:

                 Súťažné družstvá, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach dostanú vecné ceny. Víťaznému   

                 družstvu bude na 1 rok prepožičaný putovný pohár starostu obce Partizánska Ľupča. Tento pohár je      

                 víťazné družstvo povinné odovzdať minimálne 14 dní pred konaním nasledujúceho ročníka 

                 usporiadateľovi. V prípade neodovzdania alebo poškodenia pohára, musí družstvo putovný pohár 

                 nahradiť v plnej výške.

 

                  V prípade víťazstva v troch po sebe nasledujúcich ročníkoch sa putovný pohár starostu obce 

                  Partizánska Ľupča stáva vlastníctvom víťazného družstva.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Príloha č.3

 

Záväzná prihláška

 

Do súťaže hasičských družstiev v požiarnom útoku ( hurá systém ) o putovný pohár starostu obce             Partizánska Ľupča, ktorá sa bude konať 29.6.2013

 

DHZ:–––––––––––––––––––––––––––  Okres: –––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Prihlasujeme: ––––––––––––––––––––  HD mužov ,žien *

 

Zároveň objednávame –––––––––––––  porcií stravy v cene 1,5 € / 1 porcia .

 

Prehlasujem, že súťažné družstvo prihlásené na súťaž DHZ je oboznámené so Súťažným poriadkom OHL LM a propozíciami súťaže a bude sa disciplinovane riadiť pokynmi organizátora a rozhodcov súťaže. Zdravotný stav súťažiacich je dobrý. Všetky úrazy znáša na vlastné náklady vysielateľ.

 

 

Dňa: –––––––––––––––––                                  Podpis a pečiatka: ––––––––––––––––––––––––––––-

 

Pár viet o hasičskom družstve a činnosti: / budú prečítané počas súťaže /

 

.......................................................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………...

P.č.                     

Meno a Priezvisko                

Dátum narodenia                                 

Podpis

Veliteľ

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

Záväznú prihlášku zaslať do 23.6.2012 na adresu: Obecný úrad                                                                                                     

                                                                                 Partizánska Ľupča č.417                                                        

                                                                                 PSČ  032 15                                                                                                       

                                                                                 tel. +421445570754,

                                                                                 Celestín VAJDA

                                                                                 Partizánska Ľupča 199

                                                                                 PSČ 032 15 Partizánska Ľupča

                                                                                 alebo

                                                                                 Pavel VAJDA

                                                                                 Klačno 4988/17

                                                                                 PSČ 034 01

                                                                                 Ružomberok

 

 

* nehodiace sa prečiarknuť.