Výročná členská schôdza DHZ Partizánska Ľupča

28.02.2011 16:58
 1.  VČS DHZ otvoril a privítal hostí p. Celestín Vajda
 2. Program VČS DHZ bol schválený bez pripomienok.
 3. Do spoločnej a návrhovej komisie boli zvolený nasledovný členovia: p. Ivan Král, p.Alojz Migas,p. Gustáv Adamčiak. Písaním zápisnice bol poverený p. Vajda Pavel.
 4. Správu o činnosti DHZ v Partizánskej Ľupči predniesol p.Vajda Pavel
 5. V správe zhodnotil činnosť za celý rok 2010  a to výsledky HD v súťažiach , chod organizácie ako takej napr. stav techniky , zásahy pri požiaroch v obci atď. Nakoniec poďakoval    a všetkým členom za ich činnosť.
 6. Správu o hospodárení DHZ  za rok 2010 predniesla p. Púčeková Beáta /pokladník/ , v ktorej oboznámila prítomných s výsledkami inventarizácie, stavom hospodárenia s finančnými prostriedkami.
 7. Rozpočet na rok 2011, predniesla p. Púčeková Beáta /pokladník/ , tento bol predložený na rokovanie Obecného zastupiteľstva .........................
 8. Správu revíznej komisie predniesla  p.Púčeková Beata.
 9. Plán hlavných úloh predniesla p.Púčeková Beata.
 10. V diskusii vystúpili:
  -
  p. Celestín Vajda  predniesol problematiku doplnenia IVECA Daily, kde p. starosta prisľúbil pomoc pri riešení tejto problematiky. Požiadavka na OÚ bola podaná .
  -
  starosta obce p. Lubomír Frič , ktorý pozdravil prítomných na VČS  a poďakoval sa za činnosť DHZ. Prisľúbil pomoc DHZ a spoluprácu a súhlasil tiež s poplatkom za použitie has. techniky mimo požiar a živelných pohrôm.  Taktiež spomenul že DHZ je pre obec prvoradý vzhľadom k tomu čo vykonáva. Npr. pomoc občanom  pri požiaroch a živelných pohromách.
  -
  delegát  z OV DPO v Liptovskom Mikuláši p.Hološ Ján, ktorý pozdravil rokovanie VČS  a poďakovala za činnosť v roku 2010 DHZ a OÚ. Ďalej hovoril o možnom zániku preventivárov obcí.
  -
  p. Miroslav Mrázik poďakoval za účasť pri oslavách 66. výročia SNP, ako aj ocenil činnosť organizácie.
  -
  p. Pavol Krížovský vyslovil poďakovanie DHZ za účasť pri poslednej rozlúčke s naším členom a otcom Dušanom Krížovským.
  -
  p. Gabriela Moravová informovala o financiách, ktoré poskytol OÚ v roku 2010.
  -
  p. Pavel Vajda predniesol návrh na poplatok za výjazdy techniky mimo požiare a živ. pohromy. Poplatok za spotrebované PHM + amortizácia. Za realizáciu zodpovedá výbor za prítomnosti p. Moravovej a Havlanovej do konca januára 2011.
 11. Návrh na uznesenie predniesol p. Celestín Vajda. Uznesenie bolo schválené.
 12. Na záver sa p. Celestin Vajda poďakoval prítomným za účasť a so želaním veľa úspechov pri  ďalšej práci v DHZ ukončil oficiálnu časť. 

 

                                                                                                         DHZ Partizánska Ľupča

Fotogaléria